อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน
สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดบริการ ในวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2563 (*เฉพาะบุคคลภายใน) >> วันที่ 11-12 ก.ค. 2563 สำนักหอสมุดกลาง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (เวลา 08.30-16.30 น.) วันที่ 11-12 ก.ค. 2563 เปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ (เวลา 08.30-16.30 น.) >> สำนักหอสมุดกลาง อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักหอสมุดกลาง อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ >> ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักหอสมุดกลาง ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ >> ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารฯ ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสารฯ >> ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) >> ปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ณ ชั้น 5 อาคาร 1 และปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ณ ชั้น 3-4 อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 2562 ปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ณ ชั้น 5 อาคาร 1 และปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ณ ชั้น 3-4 อาคาร 1 >>
ภาพปกหนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ภาพปกหนังสือ ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ภาพปกหนังสือ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ = Principles administrative and procurement contract
ภาพปกหนังสือ เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ = Equity : principles of justice in English law
ภาพปกหนังสือ นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน
ภาพปกหนังสือ Geometrical and visual optics : a clinical introduction
ภาพปกหนังสือ Leadership and organization in the innovation economy
ภาพปกหนังสือ Managing people in organizations
ภาพปกหนังสือ Media today : mass communication in a converging world
ภาพปกหนังสือ Organizations for people : caring cultures, basic needs, and better lives
ภาพปกหนังสือ กฎหมายการเดินอากาศ : ปรับปรุงล่าสุด ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาพปกหนังสือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
ภาพปกหนังสือ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ชื่อเรื่อง: วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือด้านสังคมศาสตร์ ใช้วิธีการประเมินแบบ Double Blinded Review .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2
วิธีการเตรียมสุขภาพให้พร้อม
สำหรับการสอบ


ในช่วงการสอบมักมีนักศึกษาป่วยฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก สาเหตุการป่วยที่พบบ่อย คือ นอนดึก หรือไม่ได้นอน ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้า เพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยดังกล่าว ควรเตรียมตัวก่อนสอบ ดังนี้
.. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
เข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ ด้วยอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก ม.ร. (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องติดตั้งและใช้งาน Proxy Server >>
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 08 July 2020, 06:02 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636