ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การงดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกกรณี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอแจ้งการงดรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกกรณี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่สภาวะปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี่ (ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563)

.

โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำหนังสือ “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รายการแรกของประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโขน

.

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 รับหนังสือบริจาค จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกรับหนังสือบริจาค “โขน มรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย” จำนวน 5 เล่ม และหนังสือ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562” จำนวน 2 เล่ม

.

วันที่ 24 พ.ย. 2562 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาค “ชุด : ผ้าราษฎรบนพื้นที่สูง อัตลักษณ์เส้นใยชนเผ่า” จำนวน 40 เล่ม และหนังสือ “ชุด : องค์ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง (ชาวเขา) 9 ชนเผ่า” จำนวน 72 เล่ม

.

วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คัดเลือกหนังสือสภาพดี และซ้ำซ้อนจำนวนหนึ่ง จึงติดต่อบริจาคให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำมีนบุรี” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวน 322 เล่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

.