Services >> ระเบียบการยืม-คืน
ระเบียบการยืม-คืน
สมาชิก / ประเภท
หนังสือทั่วไป
ตำราเรียน ม.ร., หนังสือสำรอง และวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาตรี
5 เล่ม / 7 วัน
2 เล่ม / 3 วัน
นักศึกษาปริญญาโท
10 เล่ม / 15 วัน
5 เล่ม / 7 วัน
นักศึกษาปริญญาเอก
15 เล่ม / 30 วัน
5 เล่ม / 7 วัน
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต
5 เล่ม / 7 วัน
2 เล่ม / 3 วัน
บุคลากรมหาวิทยาลัย
10 เล่ม / 15 วัน
5 เล่ม / 7 วัน
คณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
15 เล่ม / 60 วัน
5 เล่ม / 15 วัน
  • การยืมสื่อการสอนและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่สำนักหอสมุดกลางให้ยืมได้ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และตามหลักเกณฑ์ของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบกำหนด
  • เมื่อครบกำหนดยืม ผู้ยืมอาจได้รับอนุญาตให้ยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง เท่ากำหนดระยะเวลาที่ตนมีสิทธิ และเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยืมเท่านั้น
  • กรณีที่สามารถมีสิทธิได้มากกว่า 1 สถานภาพ ให้ใช้สิทธิเพียงสถานภาพเดียว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประเภท จำนวนและกำหนดระยะเวลายืมทรัพยากรสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2546

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :: งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8636

Latest Update : 23 August 2019, 05:15 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636