Services >> บริการสารสนเทศนิทรรศการ
บริการสารสนเทศนิทรรศการ
ด้วยสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักหอสมุดกลาง หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรมได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ให้ดูแลพัฒนางานในส่วนนี้ จึงบูรณาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดนิทรรศการในห้องสมุดเข้าด้วยกัน เกิดเป็น "สารสนเทศนิทรรศการ" เพิ่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนับสนุนการเข้าใช้ห้องสมุด ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจให้เกิดความต้องการศึกษาค้นคว้าให้มากขึ้นต่อไป

สถานที่ให้บริการ :: ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ *เฉพาะช่วงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการสอบ ให้บริการเวลา 9.00 - 16.30 น.

บริการสารสนเทศนิทรรศการ

จัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาชุดต่างๆ ที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับจัดแสดง ณ สำนักหอสมุดกลาง
ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2563) จัดแสดงนิทรรศการ ชุด "โขน" เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรี

ภายในนิทรรศการมี "กิจกรรมประกอบนิทรรศการ" ให้เข้าร่วมหลายกิจกรรม ดังนี้

 1. นำชมสารสนเทศนิทรรศการ
  การนำชมพร้อมบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาสารสนเทศนิทรรศการที่กำลังจัดแสดง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอรรถรสที่มากยิ่งขึ้น

 2. กิจกรรม "ฉายาทวิภพ"
  กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในห้อง "ฉายาทวิภพ" จะมีชุดแต่งกายแนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เพื่อทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 3. กิจกรรม "ทักษะพัฒนา"
  กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ "ห้องทักษะพัฒนา" ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสาธิตฯ เช่น สาธิตการเขียนลายไทยเบื้องต้น และการผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ เป็นต้น โดยจัดขึ้นเป็นช่วงเวลา และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนดำเนินงาน ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม

 4. กิจกรรม ถาม-ตอบ จากการเข้าชมนิทรรศการ
  มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งคำถาม และให้หาคำตอบจากการเข้าชมนิทรรศการ ชุด "โขน" และร่วมลุ้นของรางวัล "ถุงผ้าลายไทย" เพื่อสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหามลพิษ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

 5. กิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ
  จัดขึ้นเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน เป็นการเปิดให้เข้าศึกษาเบื้องหลังการผลิตฯ ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน จะต้องแจ้ง วันและเวลา ล่วงหน้ากับทางหน่วยฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร. 0-2310-8647

Latest Update : 10 February 2020, 06:02 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636