Services >> บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากห้องสมุด หรือศูนย์สารนิเทศภายในประเทศ โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืม หรือสำเนาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ไม่มีในห้องสมุดให้ หรือออกแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ให้ผู้ขอใช้บริการไปติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ

แหล่งค้นหาข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ จากห้องสมุด หรือศูนย์สารนิเทศภายในประเทศ

 1. WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืม
 2. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL : https://uctal.thailis.or.th
 3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) ThaiLis : https://tdc.thailis.or.th

ผู้มีสิทธิใช้บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

 • คณาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน

สามารถติดต่อขอรับเอกสารการบริการระหว่างห้องสมุด ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

 1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้นลอย อาคาร 3 โทร. 0-2310-8646
  e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด หรือ e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด
 2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
  ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 โทร. 0-2397-6303 ต่อ 301
  e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด

ขั้นตอนการขอรับบริการ

 1. แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้นลอย อาคาร 3
 2. แสดงหลักฐานบัตรประจําตัวบุคลากร ม.ร./ บัตรประจําตัว น.ศ. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน
 3. แจ้งรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการ
 4. ผู้ใช้ และบรรณารักษ์ ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรม ทาง WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืม หรือฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
 5. ผู้ใช้ลงทะเบียนขอใช้บริการในแบบลงทะเบียนการยืมระหว่างห้องสมุด 
 6. กรอกข้อมูลในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (มีสําเนาทุกครั้ง) 1 รายการต่อ1 ชุด
 7. ตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
 8. สําหรับในกรณีให้สํานักฯ ดําเนินการสําเนาเอกสารให้ จะต้องมีค่ามัดจําเงินค่าใช้จายสําเนาเอกสารแผ่นละ 2 บาท รวมค่าจัดส่ง และค่าธรรมเนียมการส่งเงินตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย

  ประเภท
  จำนวน
  ค่าใช้จ่าย
  บันทึกเป็น File ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  เรื่องละ
  100 บาท
  ไปรษณีย์ธรรมดา
  เอกสาร 1-50 หน้า
  15 บาท
  เอกสาร 51-100 หน้า
  30 บาท
  เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป
  50 บาท
  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
  เอกสาร 1-50 หน้า
  55 บาท
  เอกสาร 51-100 หน้า
  70 บาท
  เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป
  85 บาท
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีสแกนเอกสารจากต้นฉบับ
  หน้าละ
  5 บาท

 9. สําหรับผู้ใช้ที่มีความประสงค์จะไปดําเนินการยืมด้วยตนเอง บรรณารักษ์จะประทับ วัน เดือน ปี ของวันที่ยืม และวันหมดอายุ ลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (ทั้งฉบับจริงและสําเนา)
 10. นําสําเนาแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดส่งคืนบรรณารักษ์ หลังส่งคืนทรัพยากรสารนิเทศเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดรายละเอียด บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) ฉบับเต็ม คลิกที่นี่
ข้อมูลโดย : งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Latest Update : 19 August 2019, 08:11 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636