Services >> ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
 1. ผู้ใช้ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 2. การเข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 3. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลางฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
 4. ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่นำติดตัวมา หากสูญหาย สำนักหอสมุดกลาง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ให้แสดงหนังสือและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้ง ก่อนออกจากสำนักหอสมุดกลาง
 6. ไม่นำกระเป๋าใส่หนังสือ หีบห่อ ถุง ย่าม ฯลฯ เข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง แต่ให้ฝากไว้ ณ ที่รับฝาก ยกเว้นสิ่งของมีค่า
 7. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง
 8. ไม่สูบบุหรี่ภายในสำนักหอสมุดกลาง
 9. ไม่ตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง เสื่อมสภาพ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
 10. ไม่จองที่นั่ง
 11. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง ออกไปภายนอกโดยมิได้ยืมตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง ผู้จงใจฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก
 12. การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ต้องไม่รบกวนผู้อื่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2544

Latest Update : 19 August 2019, 08:13 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636